Take Time

Take time to smell the coffee

Take time to smell the coffee